சீன வலை

சீன வலை என்பது இந்தியாவின் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள கொச்சி நகரத்தில் மீன் பிடிக்கப் பயன்படும் ஒரு வகையான வலை அமைப்பு. இந்த வலையைக் கரையில் இருந்து இயக்குவார்கள். ஒவ்வொரு வலை அமைப்பை  இயக்க ஆறு மீனவர்கள் தேவை.


No comments:

Post a Comment