அமேசான் மழைக்காடுஇந்தக் காடு பிரேசில், கொலம்பியா, பெரு, வெனிசுலா, ஈக்குவெடார், குயானா, பொலிவியா, சுரிநாம், பிரெஞ்சு கயானா ஆகிய ஒன்பது நாடுகளில் பரவி உள்ளது. உலகில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட மழைக் காடுகள் இங்கேதான் உள்ளன.

உலகில் வாழும் பத்து உயிரின வகைகளில் ஒரு பகுதி அமேசான் மழைக் காடுகளில் இருக்கின்றன. இதுவே உலகின் மிகப்பெரிய உயிரினத் தொகுப்பு ஆகும்.

அமேசான் மழைக்காட்டில்:

2.5 வகை மில்லியன் பூச்சி இனங்கள்

128,843 வகை முதுகெலும்பிலா உயிரினங்கள்

1294 வகை பறவைகள்

427 வகை பாலூட்டிகள்

428 வகை நிலநீர் வாழ்வன

378 வகை ஊர்வன

3000 வகை மீன்கள் வாழ்கின்றன. 

உலகில் உள்ள அனைத்துப் பறவைகளில் ஐந்தில் ஒரு பறவை இந்த மழைக்காடுகளில் தான் இருக்கின்றது.

No comments:

Post a Comment